STATUT

STATUT

 

 

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017r. poz.59)

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Świętochłowicach, zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną, która:

  1. realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego;

  2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

  3. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

  4. realizuje zajęcia w zakresie rocznego przygotowania przedszkolnego;

  5. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 2. Siedzibą Przedszkola jest budynek w Świętochłowicach przy ul. Sportowej 6 .

 3. Przedszkole nie posiada imienia. Imię placówce może nadać organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.

 4. Przedszkole używa nazwy:

Przedszkole Miejskie Nr 9

w Świętochłowicach

ul. Sportowa 6

41 – 608 Świętochłowice

tel. (0-32) 2458 233

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową. Organem prowadzącym przedszkole jestGmina Świętochłowice. Przedszkole może otrzymywać darowizny.

 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

  7. Posługuje się pieczęcią z nazwą, adresem, numerem telefonu (32) i numerem regon

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

Cele przedszkola

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

§ 3

Zadania przedszkola

 

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

 

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

 

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

 

4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

 

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

 

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

 

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

 

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

 

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

 

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

 

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

 

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

 

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

 

16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

 

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

ROZDZIAŁ III

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

§ 4

 1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętym programem wychowania przedszkolnego.

 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

 1. cele kształenia – ogólne i szczegółowe;

 2. cele podzielone na obszary wyodrębnione w podstawie programowej i uszczegółowione, aby ułatwić nauczycielowi diagnozę osiągnięć dziecka;

 3. treści kształcenia – czyli materiał nauczania i wychowania;

 4. sposoby realizacji celów i treści kształcenia;

 5. metody wychowania i nauczania oraz formy organizacyjne pracy wychowawczo-dydaktycznej;

 6. diagnozę rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

 

4. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

5. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

6. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego.

7. W przedszkolu dodatkowo zatrudnieni są specjaliści, którzy prowadzą pracę indywidualną z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami.

8. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący.

§ 5

 1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Wszystkie formy pomocy organizuje się z zachowaniem przepisów szczegółowych dotyczących zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w tym również liczby dzieci na poszczególnych formach zajęć oraz kwalifikacji nauczycieli, którym powierza się prowadzenie danych zajęć.

 

 1. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności:

 

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostospwania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z niepowodzeń edukacyjnych;

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom wychowawcy grup, nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi
i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z :

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

5. Pomoc psycholgiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1) rodziców dziecka;

2) dyrektora przedszkola;

3) nauczyciela – wychowawcy grupy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;

4) poradni;

5) pomocy nauczyciela;

6) pracownika socjalnego;

7) asystenta rodziny;

8) kuratora sądowego;

9) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

6. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęc o charakterze terapeutycznym;

4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

5) porad i konsultacji, warsztatów.

 

7. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

8. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu
i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

9. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązku przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności
w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

10. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym;

2) indywidualnie z uczniem.

 

11. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia wychowanka tą formą pomocy.

 

12. Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym przedszkolu program wychowania przedszkolnego z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

 

13. Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności:

1) obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji; wyniki obserwacji są notowane w arkuszach obserwacji opracowanych i przyjętych przez Radę Pedagogiczną;

2) w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

3) na wniosek rodzica dziecka 5 letniego, który zgłasza chęć wcześniejszego posłania dziecka do szkoły, nauczyciel przygotowuje ocenę gotowości, o której mowa powyżej, o ile wniosek został złożony odpowiednio wcześniej, uwzględniając warunki organizacyjne placówki i czas na rzetelne przygotowanie dokumentu.

 

14. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, planuje i koordynuje pomoc w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów.

 

15. Dyrektor ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych form udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

16. Wszystkie zajęcia w zakresie przyznanych dziecku form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentuje się w sposób wynikający z przepisów szczegółowych wydanych na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe.

 

17. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców dziecka.

 

18. Nauczyciele oceniają efektywność udzielanej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

 

19. Wychowawca grupy lub dyrektor planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu funkcjonowanie dziecka.

 

20. W przypadku gdy nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor za zgodą rodziców występuje do publicznej poradni o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.

 

21. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie pomocy jest działaniem zespołu nauczycieli i specjalistów. Pracą zespołu kieruje nauczyciel lub specjalista wyznaczony przez dyrektora.

 

22. Zespół opracowuje Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu.

 

23. Zespół przynajmniej dwa razy w roku dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

 

24. W przedszkolu mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.

 

 

§ 6

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

 

 1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

  1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w podstawie programowej

2) opracowywanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, zapewnienie możliwości ruchu zarówno w sali jak i poza nią;

3) przestrzeganie liczebności grup;

4) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

5) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

6)prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

7) kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;

8) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię, blokady furtek uniemożliwiające dzieciom samodzielne wyjście;

9) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;

10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

11) dbanie o stan ogrodzenia terenu przedszkola;

12) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

13) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;

14) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

15) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;

16) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;

17) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

18) szkolenie na bieżąco nauczycieli i pozostałych pracowników w zakresie bhp;

19) przeprowadzanie cyklicznie próbnych ewakuacji w porozumieniu ze strażą pożarną.

§ 7

W przedszkolu organizuje się zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup.

§ 8

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie warunki pobytu w przedszkolu, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

3) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci , w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym ;

6) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

 

§ 9

 1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 3. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

 4. Dziecko objęte indywidualnym nauczaniem pozostaje wychowankiem przedszkola.

 5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.

 6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu.

 7. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym.

 8. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola mogą być organizowane odpowiednio:

 1. z grupą wychowawczą w przedszkolu;

 2. indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola.

 1. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

 2. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

 3. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni.

 5. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.

§ 10

 1. Dla dzieci niepełnosprawnych o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych niekwalifikujące się do nauczania integracyjnego o charakterze zajęć grupowych proponuje się nauczanie zindywidualizowane o przewadze zajęć indywidualnych prowadzonych pod kierunkiem pedagoga specjalnego lub terapeuty reedukatora.

 1. dziecko zakwalifikowane do nauczania zindywidualizowanego prowadzone jest pod kierunkiem pedagoga specjalnego lub terapeuty-reedukatora, który pomaga dziecku uczestniczyć w zaplanowanych zajęciach, prowadzi terapię indywidualną;

 2. w nauczaniu zindywidualizowanym zajęcia o charakterze integracyjnym odbywają się w grupie wiekowo odpowiadającej dziecku niepełnosprawnemu. Zajęcia programowe prowadzi nauczyciel prowadzący grupę, a nauczyciel terapeuta wspomaga pracę dziecka niepełnosprawnego;.

 1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

  1. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

§ 11

 1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu.

 2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

 3. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

§ 12

1. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

2. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu Rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA

Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów przedszkola

§ 13

 1. Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola;

 2. Rada Pedagogiczna;

 3. Rada Rodziców;

 1. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym.

§ 14

 1. Dyrektor przedszkola wyłoniony jest w drodze konkursu przez organ prowadzący. Stanowisko dyrektora powierza się na okres 5 lat. Po upływie tego okresu organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska lub ogłosić konkurs.

 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz oraz jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 3. Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;

 2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;

 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

  4. Dyrektor podejmuje decyzje na podstawie:

  a) pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Świętochłowice;

  b) obowiązujących przepisów prawa.

  5. Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje po zaopiniowaniu przez organ prowadzący i Radę Pedagogiczną na podstawie obowiązujących przepisów.

6. Dyrektor przedszkola w szczególności:

a) kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;

b) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa oraz zapisów statutowych;

c) przeprowadza ewaluację wewnętrzną;

d) wspomaga nauczycieli w doskonaleniu procesów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz wszelkich innych działaniach, w tym również związanych z awansem zawodowym;

e) monitoruje w wyznaczonym przez siebie zakresie obszary działalności przedszkola;

f) tworzy plan obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli;

g) dokonuje oceny pracy nauczycieli;

h) analizuje dokumentację przedszkola dotyczącą nauczania, wychowania i opieki;

i) inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami;

j) przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego minimum dwa razy w roku;

k) wdraża wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

l) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

m) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

n) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola;

o) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;

p) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

r) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców;

s) współpracuje z organami statutowymi Przedszkola rozstrzygając kwestie sporne i konflikty w ramach swoich kompetencji;

t) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi , w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;

u) egzekwuje przestrzeganie przez wychowanków i pracowników przedszkola ustalonego w Przedszkolu porządku i bezpieczeństwa oraz dbanie o czystość i estetykę Przedszkola;

w) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych w tym dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności:

a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola;

b) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;

c) zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków;

d) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi Przedszkola;

e) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

f) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

g) wydaje decyzję o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

h) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

i) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

j) organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy;

k) ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

l) zaspokaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków;

ł) prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników.

8. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:

a) zawiadamia członków Rady Pedagogicznej o posiedzeniach, egzekwuje ich obecność na zebraniach;

b) realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;

c) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;

d) przekazuje członkom Rady Pedagogicznej zarządzenia wydane przez MEN;

e) ustala organizację pracy Przedszkola.

 

9. Dyrektor jest odpowiedzialny przede wszystkim za:

a) wysoką jakość procesów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;

b) sprawne funkcjonowanie placówki;

c) dbanie o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

d) prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;

e) ustalanie ze społecznością przedszkola procedur dotyczących bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz nadzorowanie ich przestrzegania;

f) wykorzystanie wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego do podnoszenia jakości pracy Przedszkola;

g) zapewnienie warunków odpowiednich do rozwoju dzieci.

 

10. Dyrektor organizuje z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Rodziców powstanie Rady Przedszkola.

§ 15

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący w przedszkolu.

 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

 4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulaminswojej działalności;

 2. zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;

 3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

 4. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy uczniów;

 5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;

 6. uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu.

 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

  1. opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego;

  2. opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

  3. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

  4. opiniuje projekt finansowy przedszkola;

  5. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;

  6. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

  7. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

  8. opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu;

  9. opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia.

 1. Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;

 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;

 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

 4. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;

 5. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb.

 2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 4. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

 5. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 7. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 16

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.

 2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Przedszkola.

 3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.

 4. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego.

 5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).

 7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

b) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

c) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 1. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

 2. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

 3. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

a) uchwala regulamin swojej działalności;

b)uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki, o ile taki jest wprowadzany.

 1. Program, o którym mowa w ust. 9 pkt. b Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.

 2. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu  Profilaktyki, program ten ustala Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora przedszkola obowiązuje od czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 3. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

  1. opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora;

  2. opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

  3. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

  4. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować.

  5. opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć

 1. Rada Rodziców może:

   1. wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

   2. występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

   3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

   4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

§ 17

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 2. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

 3. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.

 4. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

 5. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

 6. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

 7. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.

 8. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

 9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 18 niniejszego statutu.

§ 18

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

  1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;

  2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

  3. dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów- strony sporu;

  4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 1. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

 2. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,
  a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego, jako rozwiązanie ostateczne.

 4. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

§ 19

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 2. Przedszkole jest 7 – oddziałowe.

 3. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo i integracyjnych w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulec zmianie.

 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 uczęszczających.

 5. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków powinna wynosić do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

 6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

§ 20

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia każdego roku.

2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole w terminie do końca maja każdego roku

3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się:

1) liczbę oddziałów;

2) liczbę dzieci;

3) czas pracy poszczególnych oddziałów;

4) liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska;

5) ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

§ 21

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów oraz założeń programowych.

 2. Ramowy rozkład dnia określa:

 1. czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci;

 2. godziny posiłków;

 3. czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

  Ramowy rozkład dnia:

  6.00 – 8.30 – Schodzenie się dzieci. Czynności opiekuńcze; zabawy dowolne według zainteresowań dzieci; praca wyrównawcza; indywidualne rozmowy z dziećmi.

  8.30 – 8.45 – zajęcia poranne; zabawa ruchowa integrująca grupę lub ćwiczenia poranne.

  8.45 – 9.00 – przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe. Wyrabianie nawyków higienicznych – mycie rąk przed śniadaniem.

  9.00 – 9.30 – Śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku. Czynności samoobsługowe, wyrabianie nawyków higienicznych.

  9.30 – 10.30 – zajęcia organizowane z całą grupą lub w zespołach przewidziane planem wychowawczo-dydaktycznym w oparciu o podsatwę programową. Zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Czas trwania zajęć jest uzależnony od możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizacji mowy, myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych. Rozwijanie pozytywnego obrazu dziecka. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych. Rozwijanie twórczej aktywności podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą. Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej.

  10.30 – 11.30 – swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy ruchowe w ogrodzie, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy na sprzęcie terenowym. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodnicznej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

  11.30 – 11.45 – Powrót do budynku. Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu . Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

  11.45 – 12.30 – Obiad – samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, praca dyżurnych w starszych grupach, wprowadzanie w kulturę bycia.

  12.30 – 13.00 – poobiedni wypoczynek, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu: słuchanie muzyki relaksacyjnej i klasycznej, czytanie bajek, zabawy dowolne o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po obiedzie.

  13.00 – 14.30 – rozchodzenie się dzieci. Zabawy swobodne oparte na spontanicznej aktywności dzieci. Praca indywidualna i grupowa z dziećmi; zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój – udział w zajęciach dodatkowych. Kontakty z rodzicami.

  14.30 – 15.00 – przygotowanie do posiłku. Czynności samoobsługowe i porządkowe. Podwieczorek.

  15.00 – 16.00 – rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne inicjowane przez dzieci, zabawy stolikowe, tematyczne, pobyt w ogrodzie, rozmowy indywidualne z dziećmi, praca wyrównawcza.

§ 22

 1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów;

2) gabinety specjalistyczne (logopedy, pedagoga specjalnego, psychologa);

3) salę gimnastyczną i rehabilitacyjną;

4) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;

5) kuchnię;

6) szatnię dla dzieci;

7) plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

2. Zajęcia, podczas których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego są prowadzone na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora przedszkola.

3. Spacery, wycieczki i wyjścia do ogrodu odbywają się po podjęciu przez nauczyciela decyzji, która uwzględnia czystość powietrza i warunki pogodowe, które nie zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci.

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut, za wyjątkiem zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która trwa 45 min.

5. Na wniosek, co najmniej 10 rodziców (prawnych opiekunów), w ramach możliwości organizacyjnych placówki, w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby rozwojowe dzieci.

6. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6lat – 30 minut.

7. Zajęcia dodatkowe winny odbywać się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

8. Przedszkole, na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału.

1) W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) złożyli pisemne życzenie udziału ich dzieci w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie międzyoddziałowej;

2) Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć w tygodniu.

9. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno-wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.

10. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 600 –800 i 1300 – 1600 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 600 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci z oddziałów, które kończą pracę, do momentu zamknięcia przedszkola.

11. Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

12. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

13. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z procedurą organizacji spacerów i wycieczek.

14. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań, w oddziałach integracyjnych opiekę sprawuje dwoje nauczycieli w tych samych godzinach.

15. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel (nauczyciele) opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

16. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

17. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin. Rada Miejska w Świętochłowicach ustala opłatę, za każdą rozpoczętą godzinę przebywania dziecka w placówce, w wymiarze przekraczającym podstawę programową. Opłata nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

18. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

 

§ 23

 

Czas pracy przedszkola

 1. Dzienny czas pracy przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej.

 2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dziennie. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1600.

 3. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 800 – 1300.

 4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

  § 24

  Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia

1. Zasady odpłatności za żywienie dziecka w przedszkolu reguluje Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 9 w Świętochłowicach funkcjonujące w porozumieniu z organem prowadzącym.

2. Zasady i wysokość opłat za opiekę, naukę i wychowanie świadczone przez przedszkole w wymiarze przekraczającym podstawę programową reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

3. Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać do 15 – tego każdego miesiąca na konto w banku wskazanym przez dyrektora przedszkola, ustalone w porozumieniu z organem prowadzącym.

4. W przypadku powstania zaległości w opłatach przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola; skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.

5. W szczególnych przypadkach dyrektor przedszkola występuje do OPS-u o całkowite lub częściowe sfinansowane odpłatności za świadczenia w przedszkolu.

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 25

Zakres zadań pozostałych pracowników przedszkola

 1. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Szczegółowe zadania pracownika przedszkola określają odrębne przepisy. Pracownikami przedszkola są pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na niżej wymienionych stanowiskach:

 1. dyrektor;

 2. wicedyrektor;

 3. nauczyciel;

 4. specjaliści według potrzeb placówki;

 5. intendent;

 6. pomoce nauczycielek w zależności od ilości oddziałów i innych warunków w przedszkolu;

 7. kucharka;

 8. pomoc kucharki w zależności od wydawanych posiłków;

 9. woźna oddziałowa

 10. rzemieślnik/dozorca

 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

  1. przestrzegać czasu pracy ustalonego z pracodawcą (tj. wg zatwierdzonego arkusza organizacji na dany rok);

  2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku;

  3. znać i systematycznie przestrzegać przepisów oraz zasad BHP i ppoż.;

  4. dbać o dobro przedszkola, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

  5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

  6. przestrzegać w placówce zasad współżycia społecznego;

  7. pracownik odpowiada materialnie za powierzony majątek, zabezpiecza przed kradzieżą, zalaniem, pożarem.

§ 26

 1. Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym, biorąc pod uwagę warunki organizacyjne, może utworzyć stanowisko wicedyrektora.

 2. Do zakresu zadań wicedyrektora należy:

  1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie obserwacji zajęć u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

  2. prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie ich do księgowości;

  3. kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej;

  4. opracowywanie analizy wyników badań efektywności nauczania i wychowania;

  5. udostępnianie rodzicom i nauczycielom informacji o formach pomocy materialnej;

  6. wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;

  7. przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego za staż dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

  8. bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji zadań zleconych nauczycielom;

  9. opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje nauczycieli;

  10. opracowywanie planu imprez przedszkolnych;

  11. pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;

  12. zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowemu;

  13. kontrolowanie realizacji podstawy wychowania przedszkolnego;

  14. kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania;

  15. egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i rodziców postanowień statutu przedszkola.;

  16. dbanie o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

  17. kontrolowanie pracy pracowników obsługi;

  18. zastępowanie dyrektora na czas jego nieobecności;

  19. prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami;

  20. wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora.

 1. Dyrektor odwołuje nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora w razie:

 1. złożenia przez nauczyciela rezygnacji, z trzymiesięcznym wypowiedzeniem;

 2. ustalenia negatywnej oceny pracy lub ustalenia negatywnej oceny powierzonych zadań;

 3. utraty zaufania dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Rady Przedszkola.

§ 27

Zakres zadań dla nauczycieli

1. Nauczyciel jest pracownikiem administracji publicznej (srt.63 KN) i podlega ochronie prawnej tzn.:

a) za znieważenie nauczyciela grozi kara 1 roku pozbawienia wolności;

b) za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

2. Nauczyciel przedszkola planuje i prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek nauczycieli programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzone jego opiece dzieci.

3. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, w czasie wycieczek, spacerów;

 2. otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;

 3. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

 4. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

 5. dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

 6. realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;

 7. prowadzenie obserwacji pedagogicznych dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

 8. przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców dzieci idących do szkoły;

 9. tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce sprzęt szkolny;

 10. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci. informowanie o jego osiągnięciach lub brakach rodziców/ prawnych opiekunów;

 11. wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;

 12. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 13. rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;

 14. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;

 15. doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;

 16. aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;

 17. przestrzeganie dyscypliny pracy;

 18. prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;

 19. kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej oraz respektowanie jego praw;

 20. dbanie o wystrój sali i placówki;

 21. przestrzeganie tajemnicy służbowej;

 22. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

 23. opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;

 24. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

 25. wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej;

 26. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

4. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 3 poprzez:

  1. dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;

  2. tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

  3. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

  4. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;

  5. organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;

  6. utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;

  7. wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywania trudności i odporności na niepowodzenia;

  8. wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;

  9. okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;

  10. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;

  11. stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

  12. współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;

  13. wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

  14. dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie

   i podczas wyjść poza teren przedszkola;

  15. współdziałanie z rodzicami/ prawnymi opiekunami w spawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców/ prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;

  16. przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a w szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola;

  17. planowanie, monitorowanie i doskonalenie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci;

  18. dostosowanie metod do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej;

  19. informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną

5. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. W zakresie bezpieczeństwa dzieci nauczyciel jest zobowiązany:

 1. skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

 2. do ciągłej obecności przy dzieciach, a w przypadkach konieczności wyjścia z sali, do zapewnienia dzieciom opieki przez osobę z personelu. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

 3. do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

 4. do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

 5. kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

 6. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

 7. zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;

 8. usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

 9. udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

 10. nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

 11. Nauczyciel jest zobowiązany wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci w razie jakichkolwiek wątpliwości należy powiadomić dyrektora

§ 28

Zakres zadań pozostałych pracowników przedszkola

 1. Do zadań psychologa należy w szczególności:

  1. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

  2. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających jego funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola;

  3. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

  4. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;

  5. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

  6. otoczenie indywidualną opieką każdego z wychowanków; tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez proponowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych;

  7. współpraca z wychowawcą i innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, OPS w Świętochłowicach;

  8. utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka lub form pomocy w działaniach wychowawczych, włączenia rodziców w działalność przedszkola poprzez czynny udział w realizacji zadań;

  9. prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej przewidzianej prawem, dokumentacja diagnozowania dzieci, współpraca w tworzeniu IPET;

  10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora placówki.

 

 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

  1. Diagnozowanie logopedyczne , w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

  2. informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

  3. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania ich zburzeń;

  4. udzielanie pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej;

  5. podejmowanie logopedycznych działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

  6. współpraca z nauczycielami oraz najbliższym środowiskiem ucznia;

  7. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

  8. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora placówki;

  9. podnoszenie poziomu swego przygotowania zawodowego, stosując zdobytą wiedzę w pracy codziennej oraz dzieląc się nią na radach szkoleniowych.

 1. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy w szczególności:

  1. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

  2. informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

  3. prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

  4. wspieranie mocnych stron dziecka;

  5. podejmowanie działań, których celem jest minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych oraz zapobieganie zaburzeniom zachowania;

  6. realizacja różnych formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym poszczególnych dzieci;

  7. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

  8. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

    

 1. Do zadań rehabilitanta należy:

 1. poznanie rodzaju i stopnia schorzenia, stanu zdrowia i potrzeb dzieci;

 2. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 3. organizowanie i prowadzenie pracy rehabilitacyjnej z dziećmi z zastosowaniem form odpowiadających właściwościom psychofizycznym dzieci oraz uwzględniających wyniki badań i zleceń oraz własnych obserwacji;

 4. praca z dziećmi niepełnosprawnymi:

 1. praca indywidualna,

 2. praca w małej grupie,

 1. prowadzenie gimnastyki korekcyjnej – systematyczne prowadzenie obserwacji dzieci i kwalifikacji do zespołu gimnastyki korekcyjnej, konsultowanie własnych spostrzeżeń z dyrektorem placówki i specjalistami zatrudnionymi w placówce;

 2. działania na rzecz dziecka wynikające ze specyfiki jego potrzeb przez współpracę z rodzicami lub instytucjami:

 1. współpraca z rodzicami dziecka:

 • pomoc w rehabilitacji ruchowej – omówienie i pokaz ćwiczeń,

 • ujednolicenie oddziaływań stymulujących ruch,

 • udzielanie rodzicom pomocy w formie konsultacji, pogadanek oraz indywidualnych i grupowych zajęć usprawniających z udziałem dzieci i rodziców,

 1. współdziałanie ze specjalistycznymi placówkami opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym na bazie współpracy z rodzicami,

 1. współpraca z pracownikami przedszkola:

 1. konsultacje z nauczycielami dotyczące:

 • problemów funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych,

 • innych problemów w grupie w sytuacji ich występowania,

 1. ścisła współpraca ze specjalistami szczególnie w przypadku dzieci niepełnosprawnych,

 1. otaczanie wychowanków troskliwą opieką, czuwanie nad ich bezpieczeństwem i zdrowiem;

 2. prowadzenie dokumentacji całokształtu działań ;

 3. podnoszenie własnych kwalifikacji, samodoskonalenie;

 4. wykonywanie poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce;

 5. inne działania uwarunkowane potrzebami placówki przedszkolnej.

§ 29

 

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora Przedszkola, oświadczenia o stanie majątkowym.

3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowo zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

4. Do zadań intendenta należy:

 1. rzetelne i terminowe prowadzenie spraw żywieniowych;

 2. zaopatrywanie przedszkola w produkty spożywcze o wysokiej jakości i ważnym terminie przydatności do spożycia;

 3. nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych w kuchni;

 4. sporządzanie jadłospisów, współtworzenie systemu HACCP i jego przestrzeganie;

 5. wywieszanie jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodziców;

 6. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 7. utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp;

 8. odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych , za ich jakość i termin przydatności do spożycia;

 9. kontrola comiesięcznych odpłatności dokonanych przez rodziców za żywienie i pobyt w przedszkolu;

 10. prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami Dyrektora;

 11. przestrzeganie przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych;

 12. wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce;

 13. uczestniczenie w ogólnych zebraniach, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

 14. dbanie o mienie i dobre imię przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne i moralne

5. Do zadań kucharki należy:

 1. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

 2. przyrządzanie posiłków w sposób zgodny z normami dietetycznymi oraz zasadami higieny;

 3. pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i dbanie o racjonalne i oszczędne ich użycie;

 4. wydzielanie porcji zgodnie z ustalonymi normami żywnościowymi;

 5. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

 6. wydawanie posiłków w wyznaczonych godzinach;

 7. dbałość o stan powierzonego sprzętu i narzędzi;

 8. utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;

 9. pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu;

 10. znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

 11. natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;

 12. przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

 13. udział w szkoleniach bhp i p/poż;

 14. odpowiedzialność materialna za powierzony majątek przedszkola, zabezpieczenie przed kradzieżą, zalaniem, pożarem;

 15. taktowne i kulturalne zachowanie wobec dzieci, rodziców i współpracowników;

 16. dbanie o dobre imię przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;

 17. wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

  6. Do zadań pomocy kuchennej należy:

  1) obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów niezbędnych do przygotowania posiłków;

  2) rozdrabnianie warzyw i owoców oraz innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;

  3) wykonywanie czynności pomocniczych w procesie przygotowania i przyrządzania posiłków;

  4) przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami szefa kuchni i intendentki;

  4) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

  5) utrzymywanie w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych;

  6) przestrzeganie porządku i czystości w pomieszczeniach kuchennych;

  7) wykonywanie poleceń kucharki wynikających z codziennego podziału prac;

  8) doraźne zastępowanie kucharki podczas jej nieobecności;

  9) znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

  10) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

  11) udział w szkoleniach bhp i p/poż;

  12) taktowne i kulturalne zachowanie wobec dzieci, rodziców i współpracowników;

  13) dbanie o mienie i dobre imię przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;

  14) wykonywanie innych poleceń Dyrektora istotnych dla prawidłowej organizacji przedszkola, a wynikających z zajmowanego stanowiska.

  7. Do zadań pomocy nauczyciela należy:

  1) ponoszenie pełnej współodpowiedzialności za życie i bezpieczeństwo dzieci;

  2) pomaganie nauczycielowi w czasie zabaw i zajęć, podczas spacerów i wycieczek;

  3) pomoc dzieciom podczas czynności samoobsługowych i podczas posiłków;

  4) czuwanie nad higieną i estetyką sali;

  5) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć;

  6) sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych;

  7) przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i p/poż.;

  8) nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek;

  9) dbanie o mienie i dobre imię przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;

  10) wykonywanie innych poleceń Dyrektora istotnych dla prawidłowej organizacji przedszkola, a wynikających z zajmowanego stanowiska.

  8. Do zadań woźnej należy:

  1) ponoszenie pełnej współodpowiedzialności za życie i bezpieczeństwo dzieci;

  2) pomaganie nauczycielce podczas zabaw i zajęć, podczas spacerów i wycieczek;

  3) uczestniczenie w zajęciach z dziećmi, przy których jest wymagana pomoc;

  4) pomoc dzieciom przy myciu rąk, korzystaniu z toalety, podczas ubierania się i rozbierania;

  5) mycie i przebieranie dzieci w przypadku zmoczenia lub zabrudzenia;

  6) utrzymywanie w należytej czystości i pilnowanie porządku w powierzonych pomieszczeniach;

  7) utrzymywanie w czystości i sprawności zabawek oraz odkażanie ich w miarę potrzeb;

  8) codzienne przeciwdziałanie szerzeniu się chorób poprzez dezynfekowanie urządzeń sanitarnych;

  9) mycie (wyparzanie ) naczyń;

  10) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi;

  11) zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

  12) odpowiedzialność materialna za powierzony majątek (naczynia, sztućce, sprzęt, odzież ochronną oraz rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania);

  13) pełnienie dyżurów w szatni podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci;

  14) przygotowanie sali do posiłków oraz porządkowanie sali po posiłku zgodnie z ustalonymi zasadami higienicznymi;

  15) wykonywanie poleceń nauczycielki i pozostawanie do jej dyspozycji w ramach określonego zakresu obowiązków;

  16) przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i p/poż.;

  17) zachowanie taktownego i kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników;

  18) dbanie o mienie i dobre imię przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;

  19) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, a wynikających z zajmowanego stanowiska.

9. Do zadań rzemieślnikanależy:

 1. dokonywanie bieżących, drobnych napraw sprzętu i zabawek;

 2. dbanie o czystość przydzielonych pomieszczeń;

 3. naprawianie urządzeń sanitarno- kanalizacyjnych i sanitarnych w razie potrzeby;

 4. zwracanie uwagi na punkty świetlne we wszystkich pomieszczeniach – zgłaszanie awarii;

 5. konserwowanie, malowanie elementów metalowych i drewnianych w miarę potrzeb;

 6. dbanie o otoczenie wokół budynku przedszkola i ogród przedszkolny:

  1. codzienne usuwanie nieczystości z placu zabaw, zakrywanie piasku i polewanie wodą piaskownicy w okresie ciepłych dni,

  2. odśnieżanie dojść do przedszkola, posypywanie piaskiem celem usunięcia niebezpieczeństwa poślizgu,

  3. dbanie o ogród przedszkolny, sadzenie, podkopywanie, podlewanie, koszenie trawy, przycinanie krzewów, itp.,

ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 30

1. Zasady rekrutacji do przedszkola reguluje Ustawa Prawo Oświatowe oraz corocznie ogłaszany Komunikat Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach.

2. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. Dzieci w wieku 6 lat odbywają w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Warunkiem kontynuowania pobytu lub przyjęcia dziecka do przedszkola po ukończeniu 7 roku życia, jest dostarczenie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której mieszka dziecko o odroczeniu obowiązku szkolnego.

5. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

6. Wśród dzieci niepełnosprawnych mogą być dzieci z różnymi problemami rozwojowymi i o różnym stopniu ich głębokości:

1) dzieci niepelnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym;

2) dzieci z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym o takim stopniu zaburzeń, które nie stanowią zagrożeń dla innych dzieci;

3) dzieci opóźnione rozwojowo (z problemami w zakresie percepcji, motoryki mowy, myślenia pojęciowego, dzieci z mikrodeficytami rozwoju, które mogą się objawiać specyficznymi trudnościami w początkach nauki szkolnej);

4) dzieci z chorobami somatycznymi;

5) dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym;

6) dzieci z zespołem Downa,

7) dzieci niedowidzące,

8) dzieci niedosłyszące.

 

§ 31

Prawa i obowiązki dzieci

5. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 1. właściwe zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwości i podmiotowego traktowania;

 3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

 4. poszanowania jego godności osobistej;

 5. poszanowania własności;

 6. opieki i ochrony;

 7. partnerskiej rozmowy na każdy temat;

 8. akceptacji jego osoby;

 9. indywidualnego nauczania w przypadkach określonych w statucie;

 10. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

 11. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań , jeśli nie naruszają one praw innych.

  6. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

1) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

3) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;

4) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

5) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

6) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

7) szanować kolegów i wytwory ich pracy;

8) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa.

7. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:

1) ustną pochwałą nauczyciela;

2) pochwałą do rodziców;

3) pochwałą dyrektora;

4) nagrodą rzeczową;

5) odznaką wzorowego przedszkolaka.

8. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:

1) reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;

2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;

3) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;

4) powtarzaniem poprawnego zachowania;

5) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

9. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

10. Zasady zawieszania i skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

1) dziecko nie może uczęszczać do placówki w przypadku stwierdzenia wszawicy i innych pasożytów do czasu ich całkowitego usunięcia;

 

2) Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

a) nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;

b) zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;

c) zatajenia przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

d) na wniosek rodziców;

e) gdy dziecko zagraża swoim zachowaniem zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, a rodzice nie podejmują współpracy z nauczycielem nad modyfikacją zachowania;

f) nie przestrzegnia przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

11. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 10 pkt.1 i 2, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.

12. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

13. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę w danej sprawie, zgodnie ze swoim regulaminem.

14. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi przedszkola.

15. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

16. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji Rady Pedagogicznej z zachowaniem drogi służbowej, do dyrektora, organu prowadzącego, Śląskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

17. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art.108 k.p.a.

 

ROZDZIAŁ VIII

RODZICE

§ 32

 1. Rodzice mają obowiązek:

 1. znać i przestrzegać postanowień statutowych;

 2. regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

 3. współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

 4. przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

 5. przyprowadzać i odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

 6. informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola lub jego nieobecności;

 7. zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

 8. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe;

 9. interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

 10. kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne oraz inne ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka jeżeli zachodzi taka konieczność;

 11. zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

 12. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

 13. bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianie w danych osobowych (adres zamieszkania, numer telefonu, inne...);

 14. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz w innych formach oferowanych przez przedszkole;

 15. informować telefonicznie bądź osobiście o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomić o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

 16. dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;

 17. zaopatrzyć dziecko w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

 18. kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku, zagubienia, kradzieży bądź uszczerbku na zdrowiu.

 1. Rodzice mają prawo do:

  1) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

  2) znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

  3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju oraz poziomu przygotowania do podjęcia przez dziecko edukacji w szkole w przypadku dzieci 5 oraz 6 letnich;

  4) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

  5) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

  6) wnioskowania o udzielenie dziecku pomocy-psychologiczno-pedagogicznej, do udziału w spotkaniach zespołu;

  7) wnioskowania o udział w spotkaniach zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty;

  8) wnioskowania o dokonanie przez zespół oceny efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora przedszkola;

  9) otrzymywania informacji o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne zajęcia będą realizowane;

  10) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

  7) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

  8) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

  9) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych;

  10) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

  11) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

  3. Rodzice dziecka 6- letniego, które obowiązane jest do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są do:

 1. dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;

 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia przedszkolne;

 3. informowania dyrektora przedszkola bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem wychowawcy grupy, o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu

 1. do 3 dni – ustnie,

 2. powyżej 3 dni – przedkładając zaświadczenie lekarskie lub pisemne usprawiedliwienie nieobecności dziecka

4. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

5. Dziecko powinno mieć wygodne i bezpieczne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, worek ze strojem gimnastycznym (5 i 6 latki); wszystkie rzeczy powinny być znane dziecku i podpisane.

6. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za ich zepsucie i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

7. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci z domu do przedszkola.

 

 

§ 33

Formy współdziałania z rodzicami

 1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

1) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

2) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

3)podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców poprzez:

a) prelekcje psychologa, logopedy, pedagoga i innych specjalistów na zebraniach ogólnych,

b) konsultacje i rozmowy indywidualne,

c) zebrania grupowe i ogólne,

d) zajęcia otwarte,

e) kąciki dla rodziców.

 1. uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:

a) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,

b) kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,

c) utrwalanie we współpracy nauczycieli z rodzicami nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

2. Przedszkole organizuje zajęcia adaptacyjne. Zajęcia prowadzone są w celu:

1) obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;

2) oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;

3) analizy stosowanych metod wychowawczych;

4) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

5) obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych z przebywaniem ich pociechy poza domem.

§ 34

 1. Zasady przyprowadzania dzieci do przedszkola:

 1. dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach od 600 do 830. Ewentualne spóźnienia rodzice są zobowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy;

 2. osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub woźnej dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej;

 3. do przedszkola nie można przyprowadzać dzieci chorych (przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób) lub z oznakami rozpoczynającej się choroby. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola;

 4. w przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich;

 5. nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków oraz innych środków ziołowych bądź homeopatycznych;

 6. nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby;

 7. na czas zajęć, drzwi wejściowe do przedszkola są zamykane, by uniemożliwić wejście osobom niepożądanym;

 8. dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia;

 9. ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach;

 10. ze względów bezpieczeństwa i sanitarnych zabrania się wprowadzania zwierząt na teren przedszkola i ogrodu;

 11. rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres zamieszkania.

§ 35

 1. Zasady odbierania dzieci z przedszkola:

 1. rodzic lub upoważniona przez niego osoba, poprzez wideo domofon, domofon lub osobę dyżurującą w holu komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola;

 2. rodzice odbierają dzieci do godziny 1600 , zgodnie z deklarowanymi godzinami pobytu dziecka lub po wcześniejszym zgłoszeniu dłuższego pobytu;

 3. dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane;

 4. upoważnienia udziela, co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego;

 5. osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela/osoby dyżurującej go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami;

 6. rodzice/ prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę;

 7. nauczycielka/osoba dyżurująca może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku pełnego bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających);

 8. o fakcie każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem;

 9. w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 1600, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie;

 10. gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 1700. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami;

 11. życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

2. Zmiany do Statutu mogą być dokonywane:

1) po zmianie przepisów wykonawczych;

2) z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

3) z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

4) z inicjatywy organu prowadzącego przedszkole;

5) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

3. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji)do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

4. Zmiany są uchwalane bezwzględną większością głosów Rady Pedagogicznej.

5. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w placówce.

6. Regulaminy działalności uchwalone przez organy przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

7. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności: dydaktyczno-wychowawczej, administracyjnej, gospodarczej.

8. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

9. Przedszkole zapewnia ochronę bazy danych rodziców i dzieci zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

10. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut Przedszkola miejskiego nr 9 w Świętochłowicach uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.11.2017r.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Dyrektor przedszkola

Izabela Jeruzalem

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 stycznia 2017 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Jeruzalem
Ilość wyświetleń: 364
06 lutego 2018 11:41 (Izabela Jeruzalem) - Zmiana treści zakładki.
27 stycznia 2017 10:55 (Izabela Jeruzalem) - Zmiana treści zakładki.
27 stycznia 2017 10:27 (Izabela Jeruzalem) - Dodanie nowej zakładki.